Có các loại hình doanh nghiệp nào phổ biến hiện nay?

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp nước ta đã hình thành nên các loại hình doanh nghiệp đa dạng,phong phú hơn. Mỗi loại hình lại có những đặc điểm khác biệt không phải ai cũng hiểu rõ. Dưới đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến trong nền kinh tế của nước ta hiện nay:

Doanh nghiệp tư nhân: do cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

-Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.

 -Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty cổ phần:là hình thức các cá nhân, tổ chức góp chung vốn không hạn chế số lượng tối đa từ 03 người trở lên (gọi tắt là cổ đông). Trong đó vốn cổ phần được chia đều nhau và có quyền tự do sang nhượng cho người khác số cổ phần đó trừ các trường hợp khác được quy định trong Luật doanh nghiệp.

-Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty Nhà nước:là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ,thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003.

-Được tổ chức dưới 2 hình thức:

+Tổng công ty nhà nước.

+Công ty nhà nước độc lập.

Công ty TNHH:gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

-Thành viên góp vốn có thể là các cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

-Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp, tách biệt với các tài sản cá nhân khác không liên quan đến vấn đề vốn trong kinh doanh.

-Công ty TNHH không được phép phát hành bất cứ loại hình cổ phiếu nào dưới mọi hình thức.

-Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Công ty hợp danh:là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

-Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-Công ty hợp danh không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.

Trên đây là một số loại hình doanh nghiệp phổ biến của nước ta hiện nay. Hy vọng có thể giúp các bạn hiểu rõ được từng loại hình doanh nghiệp để lựa chọn cho mình một mô hình kinh doanh phù hợp nhất.