Thành lập doanh nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

 Thuế thu nhập cá nhân không còn là vấn đề xa lạ trong những năm gần đây. Dựa vào khoản thu nhập hàng tháng của từng cá nhân để tính được mức thuế của mình phải nộp cho chi cục thuế là bao nhiêu.Vậy bạn có bao giờ thắc mắc thành lập doanh nghiệp có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?. Hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc này nhé:

- Trước tiên chúng ta phải hiểu thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.


Thu nhập từ lợi nhuận được gọi là thu nhập từ việc đầu tư vốn theo Thông tư 84/2008/TT-BTC quy định:
1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp,   hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).

2. Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần.

3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã .

4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).

5. Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (kể cả các tổ chức nước ngoài được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam), trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành.

6. Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế,...

7. Thu nhập từ cổ phiếu trả thay cổ tức.

Vậy nên khi thành lập doanh nghiệp chúng ta vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân vì không thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật.